8 нагальних запитань в галузі відтворення — Олександр Бабань

Олександр Бабань, канд. вет. наук, експерт з питань відтворення поголів'я чеської компанії «ТЕКРО»

Які найпоширеніші патології сперміїв зустрічаються та який вплив це має на показники відтворення?

— На жаль, на сьогоднішній день, лише незначна кількість господарств визначає патології сперміїв, в основному обмежуючись оцінкою рухливості та концентрації. Однак, на молекулярному рівні патологія сперми проявляється у вигляді руйнування білків, мембран сперматозоїдів і їх ДНК та перекисного окислення ліпідів. Клінічно ж патологія сперми супроводжується змінами морфології сперматозоїдів, кількості рухливих і активно-рухливих форм та їх концентрації.

Варто пам’ятати, що, патологія будь-якого органоїда сперміїв може мати негативний вплив на заплідненість. Для прикладу розглянемо акросому — це органоїд сперматозоїда, розміщений на передній частині його головки, містить фермент — гіалуронідаза, який має здатність розщеплювати гіалуронову кислоту та муцин між фолікулярними клітинами, що забезпечує звільнення прозорої оболонки від клітин вінця.

Аномалія акросоми призводить до повної втрати заплідненості, а її пошкодження можливе за незначних відхилень у процесі зберігання сперми, зокрема за порушення температурних режимів зберігання (нижче +16°С).

Іншим прикладом може бути поява цитоплазматичних крапель — вони виникають в процесі порушення дозрівання сперми в придатку сім'яника та зміні рН середовища, і це також призводить до втрати запліднюючої здатності та унеможливлює ефективне використання таких плідників.

Що означає поняття лібідо?

Лібідо (від лат. libdo) — статевий потяг. Проявляється у взаємному прагненні самців і самок зблизитися, обнюхати, облизати, доторкнутися одне до одного. При цьому вони подають голос, відчувають специфічні запахи, сприймають вигляд.

В більшій мірі за привчання та експлуатації плідників, мова йде за оцінку низки безумовних статевих рефлексів (локомоторного, обіймального, ерекції, парувального та еякуляції). Тому, враховуючи статеву активність та вік плідника підбирають один з режимів експлуатації:

— екстенсивний — одна садка в тиждень;

— помірний — одна садка в три дні;

— інтенсивний — одна садка в два дні.

Пам’ятайте, що в активних плідників за нерегулярного використання, часто спостерігається збочення статевих рефлексів у вигляді онанізму.

Краще експлуатувати власного кнура чи закупляти сперму?

Генетичні компанії постійно працюють над удосконаленням батьківської лінії, а відповідно кожен новий плідник покращує генетичний потенціал стада. При експлуатації власного плідника, перш за все, хочемо досягти максимального терміну ефективної експлуатації, тому генетичний потенціал не буде сильно змінюватися впродовж цього часу. В той час, як придбана сперма дає можливість інтенсифікувати (впродовж короткого відрізку часу) генетичний потенціал.

Однак, завжди буде виникати питання щодо біологічної безпеки та власне і постійної стабільної якості придбаного матеріалу, що безпосередньо буде мати вплив на заплідненість, багатоплідність та якість отриманих поросят.

Вартість плідника в Україні стартує від 24 тис. грн. Враховуючи гарантійний термін експлуатації (365 днів) отримуємо в середньому вартість одного дня — 65 грн., без урахування вартості раціону, менеджменту та утримання. Вартість спермодози — від 250 грн., отже, за кошти одного плідника, можемо придбати — 96 спермодоз, в той час, як від одного плідника за рік можемо отримати 800 спермодоз. Різницю рахуйте самі.

Відповідаючи на це питання, варто оцінити породу кнура та кількість свиноматок. Так, наприклад, якщо нам потрібно осіменити 10 свиноматок породи ландрас за рік, то в такому випадку, звичайно, краще придбати необхідну кількість спермодоз, а ніж цілого плідника.

Якими є основні захворювання кнурів? Чи мають вплив ці хвороби на якість сперми?

З кожним днем генетичний прогрес зростає, а відповідно до цього і збільшується ймовірність виникнення різних патологій. Серед найбільш поширених — патології кінцівок (артрит, ламініт, абсцес, виразка, вертикальна і горизонтальна тріщина, заросла підошва, відшарування ратиці) та андрологічні (гідроцеле, орхіт, баланопостит, епідидиміт).

Хвороби кінцівок в першу чергу гальмують прояв статевих рефлексів та унеможливлюють садку, в той час, як патології статевого апарату збільшують ймовірність виникнення олігоспермії, некроспермії, тератоспермії, призводять до зниження виживаності та запліднюючої здатності сперми.

Чи дає можливість оцінка якості сперми виявити андрологічні хвороби у кнура?

Сперма є індикатором здоров’я плідника. Так, наприклад при гідроцеле — знижується рухливість та виживаність сперми in vitro, тоді, як функціональні та морфологічні розлади придаткових статевих залоз призводять до порушення біохімічного складу сперми та зниження її якості на 40−50% з послідуючим зменшенням запліднюючої здатності. Односторонній орхіт, в більшості випадків, супроводжується збільшенням % нерухливих сперміїв та некроспермією.

В чому полягають правильні підходи до годівлі кнурів?

Вважається, що сперматогенез — досить енергоємний процес, який вимагає достатнього надходження з кормом вітамінів, амінокислот і мікроелементів, а також фенолів, поліфенолів, стиролів, флавоноїдів і сапонінів. Позитивний вплив на сперматогенез проявляється у вигляді поліпшення якісних і кількісних показників сперми.

Метаболічне забезпечення сперматогенезу підтримується рівновагою про- і антиоксидантної систем плазми сперми. Загальна антиоксидантна активність реалізується за рахунок супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази, селену і селенопротеїнів, вітамінів А, С і Е, глутатіону, сперміну, тіолів, уратів, альбуміну, таурину, гіпотаурину, цинку і L-карнітину.

На які вітаміни та мікроелементи слід звернути увагу в першу чергу? як забезпечити повноцінну годівлю кнура?

Під­ви­ще­ний рі­вень каль­цію та фос­фо­ру не­об­хід­ний для міцно­сті кін­ці­вок у до­рос­лих пле­мін­них тва­рин, вклю­чаю­чи кнурів. Зок­ре­ма, у ви­пад­ку не­ста­чі в ра­ціо­ні каль­цію спос­те­рі­га­ють­ся па­то­ло­гії кін­ці­вок, куль­га­вість та по­ру­шу­є­ть­ся про­цес до­зрі­ван­ня спер­мі­їв. Цинк і се­лен — мі­не­ра­ли, які безпо­се­ред­ньо бе­руть участь у ви­робництві спер­ми. За не­ста­чі цин­ку, на­прик­лад, ви­ни­ка­ють змі­ни по­кру­че­них сім'яних ка­наль­ців сім'яників, та по­дов­жу­є­ть­ся про­цес до­зрі­ван­ня спер­мі­їв, внас­лі­док чо­го збіль­шу­є­ть­ся їх­ня аг­лю­ти­на­ція (склеювання).

По­си­лює про­цес аг­лю­ти­на­ції та­кож не­ста­ча каль­цію та маг­нію. За не­ста­чі ві­та­мі­ну Е, се­ле­ну та фос­фо­ру ви­ни­ка­ють де­ге­нера­тив­ні про­це­си в спер­мі­ях, епі­те­лії сім'яних ка­наль­ців, знижу­є­ть­ся ста­те­ва ак­тив­ність, а та­кож мо­жуть ви­ни­ка­ти різ­ні па­то­ло­гії при­дат­ко­вих ста­те­вих за­лоз. Не­ста­ча у ра­ціо­ні плід­ни­ка ві­та­мі­ну, А ви­кли­кає зни­жен­ня про­я­ву ста­те­вих реф­лек­сів, об'єму ея­ку­ля­ту та кон­цен­тра­ції спер­мі­їв. Спос­те­рі­га­є­ть­ся олі­гос­пер­ма­тизм — змен­шен­ня об'єму от­ри­ма­но­го ея­ку­ля­ту по­рів­ня­но з нор­мою (менше 100 мл) та олігос­пер­мія — змен­шен­ня кіль­кість спер­мі­їв в ея­ку­ля­ті (менше 0,10 млрд в 1 мл). Крім то­го, за не­ста­чі ві­та­мі­ну, А збіль­шу­є­ть­ся кіль­кість па­то­ло­гічних форм спер­мі­їв (більше 20% в еякуляті), ви­ни­кає де­ге­не­ра­ція епі­те­лію зви­ви­стих сім'яних ка­наль­ців, ат­ро­фія сім'яників та при­дат­кових ста­те­вих за­лоз. У ви­пад­ках де­фі­ци­ту ві­та­мі­ну Д по­ру­шу­є­ть­ся ак­тив­ність та ритм ста­те­вих реф­лек­сів, зни­жу­є­ть­ся за­плід­нюю­ча здат­ність спер­мі­їв.

Як забезпечити повноцінну годівлю кнура?

Пра­виль­на про­гра­ма го­дів­лі мо­же знач­но по­кра­щи­ти міц­ність ніг та ті­ла плід­ни­ка, а та­кож подовжити термін його ефективного використання.

На су­час­но­му рин­ку при­сут­ні різ­номанітні до­бав­ки, по­кли­ка­ні до­по­ма­га­ти сви­но­ком­плек­сам із цим пи­тан­ням, але основним їх недоліком є нестабільний ефект. Зараз в Ук­ра­ї­ні пред­став­лений спеціальний про­дукт для сти­му­ля­ції сперміо­ге­не­зу в кну­рів — Spermatek®, результати його використання вже належно оцінили кращі віт­чиз­няні гос­по­дар­ст­ва. Унікальність продукту обумовлює його склад — він містить не тільки оптимально збалансоване поєднання вітамінів, магнію, цинку, кобальту, марганцю, кальцію і фосфору, а й біологічно активну суміш екстрактів лікарських рослин (фітостерини, аглікони стероїдних сапонінів та кардіотонічних глікозидів, вітаноліди, стероїдні алкалоїди). Саме ці екстракти стимулюють вироблення фолікулостимулюючого і лютеїнізуючого гормонів гіпофізу (ФСГ і ЛГ). Під впливом ЛГ у клітинах Лейдига, інтерстиціальних клітинах, а також клітинах звивистих канальців продукуються андрогени. Під впливом Spermatek® покращується загальне здоров’я та лібідо кнурів, збільшується кількість спермодоз, концентрація сперміїв та їх рухливість. Звісно, покращення якості сперми має позитивний вплив і на показники відтворення — заплідненість свиноматок, та кількість народжених поросят.

Перші результати використання Spermatek® можна очікувати за 40−45 днів (6 тижнів), а повну трансформацію показників відтворення — через 3 місяці.


«ТЕКРО» —  сучасна організація, яка спеціалізується на виробництві, дистрибуції, маркетингу та консультаційній діяльності у сфері відгодівлі та утримання домашніх та усіх видів сільськогосподарських тварин та птиці.

 +38 044 290 29 30

 
order@tekro.ua


м. Київ, 04071,
вул. Спаська, 5, оф. 60
tekro.ua
spermatek.tekro.ua